Novi tekst DOB-a bilo je potrebno je usvojiti radi usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama i institucijama BiH, koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH.

Dokument okvirnog budžeta institucija bit će usaglašen sa Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period, nakon što ga usvoji Fiskalni savjet BiH. 

Na ovaj način stvoreni su uvjeti da Ministarstvo finansija i trezora pripremi i VM BiH na utvrđivanje dostavi Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu radi daljnjeg upućivanja Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje, i Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga u konačnici i usvaja.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o graničnoj kontroli, sa oznakom EI, kao svojevrsnom potvrdom određene usklađenosti s pravnom tekovinom Evropske unije (acquis).

Izrada novog zakona o graničnoj kontroli nameće se i kao jedan od prioriteta iz Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019 – 2023. godine.

Ovim zakonom se, između ostalog, uređuju pitanja granične kontrole i nadležnih organa, prelazak državne granice, granični prelazi i granična odobrenja, granične provjere i nadzor granice, granična linija i uređenje prostora uz državnu granicu, povreda državne granice i granični incident, međunarodna granična saradnja, prenošenje oružja, prikupljanje ličnih podataka i evidencije.

Ministarstvo sigurnosti dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH u daljnju proceduru usvajanja.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju 2.050.000,00 KM  iz tekuće budžetske rezerve u skladu sa ranijim zaključkom Predsjedništva BiH u vezi sa sanacijom posljedica zemljotresa na području Hercegovine koji se dogodio u aprilu ove godine.

Po milion KM izdvojeno je za Općinu Ljubinje i za Grad Stolac, dok je 50 hiljada KM  namijenjeno porodici poginule Elmire Spaho iz Stoca.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o mogućnosti osiguranja u slučaju prirodnih nesreća u BiH, čime se žele stvoriti uslovi da se sistemski olakša saniranje šteta od prirodnih ili drugih nesreća.